Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

 UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO


WYMAGANE DOKUMENTY

Druk wniosku dostępny jest:

 • w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 15,

 • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu

 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu www.bip.trzciel.pl

Do wniosku należy załączyć:

 • Oryginał zaświadczenia o uzyskanych dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dotyczy wszystkich członków rodziny osiągających dochód ze stosunku pracy),

 • Kserokopię odcinków renty / emerytury za 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku lub kserokopię decyzji o przyznaniu renty / emerytury (dotyczy osób uprawnionych do pobierania renty /emerytury),

 • Oryginał zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu o pobieranych świadczeniach pieniężnych za 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku lub kserokopię decyzji o przyznaniu tych świadczeń,

 • Potwierdzenie przez tut .Urząd liczby posiadanych hektarów przeliczeniowych – biuro nr 20

 • Kserokopię wyroku sądowego o wysokości przyznanych alimentów lub inne dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia alimentacyjnego (dotyczy osób uprawionych),

 • Oryginał zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dotyczy osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku),

 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,

 • Inne oświadczenia lub dokumenty, które wnioskodawca uzna za potwierdzenie sytuacji bytowej rodziny,


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu ul.Poznańska 22
Złożenie i odbiór stosownej decyzji: pokój nr 15 (parter)
Tel. (95) 74-31-400, e-mail: urzad@trzciel.pl
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek -piątek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego

      odbiór dodatku mieszkaniowego: zgodnie z zapisem w decyzji, odbiór w kasie Urzędu Miejskiego w Trzcielu lub przekazanie na konto Zarządcy budynku.

 • wypłata następuje 10 każdego miesiąca


OPŁATY
Brak


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Trzciela.


DODATKOWE INFORMACJE
Osoba do kontaktu: Danuta Cichosz biuro nr 15,tel. 605033937


PODSTAWA PRAWNA
*Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych - Dz. U. z 2001r.nr 71, poz. 734 z późn. zm.
*Uchwała nr XXXIV/249/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 maja 2006r.w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

 
informacje wprowadził:
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811