Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
UZYSKANIE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDUUCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO ORAZ JEGO RODZICÓW, OPIEKUNÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO SZKOŁY (OŚRODKA)

 

UZYSKANIE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDUUCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO ORAZ JEGO RODZICÓW, OPIEKUNÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO SZKOŁY (OŚRODKA)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły (ośrodka) – druk wniosku OŚW2-1

Druk wniosku dostępny jest:

Druk wniosku dostępny jest:

  • w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, Referat Oświaty (I piętro)

  • w sekretariacie Urzędu,

  • na stronie internetowej Miasta Trzciel (www.trzciel.pl)

Do wniosku należy załączyć:

Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,

Kserokopię aktualnego orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

Kserokopię skierowania ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy uczniów szkół lub ośrodków specjalnych),

Oryginał zaświadczenia wydanego przez dyrektora szkoły lub ośrodka o przyjęciu dziecka do szkoły lub ośrodka,

Kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu (w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem),

Kserokopię polisy ubezpieczeniowej samochodu OC i NW (w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem),

Kserokopię uprawnienia do kierowania pojazdem (w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem),

Kserokopię legitymacji szkolnej lub dokumentacji dziecka niepełnosprawnego uprawniającej do ulgi przy przejazdach środkami komunikacji publicznej (w przypadku dowożenia ucznia środkami komunikacji publicznej).


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski , ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Złożenie dokumentów:
- sekretariat Urzędu Miejskiego w Trzcielu (parter)
Odbiór umowy:
- Referat Oświaty (I piętro)
Tel. (95) 7431403, e-mail: oswiata@trzciel.pl
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek – piątek 7:30-15:30,


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

  1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.

  2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki.

  3. Złóż wniosek w pokoju nr 2 (sekretariat Urzędu).

  4. Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Cię o możliwości podpisania umowy.

 

OPŁATY
Brak

TRYB ODWOŁAWCZY

DODATKOWE INFORMACJE
Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom i ich rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym:
do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum, jeżeli uczniowie niepełnosprawni wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

- Rodzice, opiekunowie lub prawni opiekunowie powinni we wniosku wybrać zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły (ośrodka) środkami komunikacji publicznej albo zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły (ośrodka) prywatnym samochodem osobowym.

- Rodzice, opiekunowie lub prawni opiekunowie ucznia niepełnosprawnego we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka).

- Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Trzcielu pod numerem tel.(95) 7431403 lub e-mail: oswiata@trzciel.pl

PODSTAWA PRAWNA

Art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3a oraz art. 71b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


 
informacje wprowadził:
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811