Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
KARTY USŁUG PUBLICZNYCH:
UZYSKANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

UZYSKANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓWOd  1 września 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego.
W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych , wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia.
W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5)
Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników winien być złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy ( art. 70 b ust. 1 pkt. 2 ).

Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Trzciel.

Wypłata dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników następuje po przekazaniu środków finansowych z budżetu państwa.

Wszyscy pracodawcy są zobowiązani do zawiadomienia Burmistrza o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia. (Zawiadomienie)

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:
1.w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
2.w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Druk wniosku dostępny jest:
w Urzędzie Miejskim w Trzcielu  Referat Oświaty ( pok. nr 6.)
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu,
na stronie internetowej Gminy Trzciel
www.trzciel.pl wniosek OŚW1-1

Do wniosku należy załączyć:
1.Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika,
2.Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3.Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia, potwierdzającą ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu,
4.Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa pracy młodocianego pracownika (w przypadku kształcenia u więcej niż jednego pracodawcy).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji ( art. 70 b ust. 11 ustawy o systemie oświaty) od dnia 1 września 2012 r. wnioskodawca , oprócz dotychczas wymaganych dokumentów jest zobowiązany do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

5.Aktualny odpis ( wypis) lub kopię zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
6.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (Formularz do pobrania)
7.Zaświadczeń o pomocy de minimis , otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy. (oswiadczenie_o_nieotrzymywaniu_pomocy)


Wszystkie kopie powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem ( potwierdzenie powinno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia).


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Oświaty
Złożenie i Odbiór dokumentów: pok. nr 6
Tel. (95) 7431415, e-mail:
oswiata@trzciel.pl lub kubiak@trzciel.pl

Złożenie i odbiór stosownej decyzji: pok. nr 6
Tel. (95) 7431415, e-mail:
oswiata@trzciel.pl lub kubiak@trzciel.pl
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Trzcielu pod numerem tel. (95) 7431415
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piątek 7:30-15:30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
2.Dołącz do wniosku wymagane załączniki.
3.Złóż wniosek w pokoju nr 2.
4.Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Cię o możliwości odebrania decyzji (decyzję można odebrać osobiście lub na życzenie interesanta przesyłana jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
5.Wypłata dofinansowania dokonywana jest na wskazane we wniosku konto bankowe.


OPŁATY

Brak


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia , za pośrednictwem Burmistrza Trzciela.PODSTAWA PRAWNA

Art. 70 b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
§ 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)
Art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych    przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311)

 
informacje wprowadził:
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811