close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
Regulamin Organizacyjny
poka wszystkie dokumenty

ZARZĄDZENIE Nr 44/K/2011

Burmistrza Trzciela

z dnia 30 grudnia 2011r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  w Trzcielu

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) nadaje się:

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Trzcielu.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Trzcielu zwany dalej Regulaminem, określa:

            1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Trzcielu, zwanego dalej Urzędem,

            2) organizację Urzędu,

            3) zasady funkcjonowania Urzędu,

            4) zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych referatów i stanowisk pracy w Urzędzie.

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

            1)  Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Trzciel,

            2)  Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Trzcielu,

            3)  Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego -           należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Trzciela, Zastępcę Burmistrza Trzciela, Sekretarza       Gminy Trzciel, Skarbnika Gminy Trzciel oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzcielu.

 

§ 3. 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest miasto Trzciel.

 

§ 4. 1. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 7.30 do 15.30.

2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni wolne od pracy.

3 Przyjmowanie mieszkańców przez Burmistrza w sprawie skarg i wniosków odbywa się w każdy  poniedziałek od 13.00 do 16.00

 

Rozdział II

Zakres działania i zadania Urzędu

 

§ 5. 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady i jej komisji oraz jednostek pomocniczych funkcjonujących w strukturze Gminy.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

            1)  zadań własnych,

            2)  zadań zleconych i powierzonych z zakresu działania organów administracji rządowej,

            3)  zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych między gminą a jednostkami         samorządu terytorialnego,

 

§ 6. 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

            1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji,            postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności     prawnych przez organy Gminy,

            2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w             zakres zadań gminy,

            3) zapewnienie organom Gminy obsługi w zakresie przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania           skarg i wniosków,

            4) przygotowywanie projektu budżetu Gminy, oraz innych aktów stanowiących przez organy Gminy,

            5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów        Gminy,

            6) organizowanie oraz przygotowanie sesji Rady i posiedzeń jej komisji,

            7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie       Urzędu i na stroni BIP,

            8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a

            w szczególności:

               a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

               b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

               c) przechowywanie akt,

               d) przekazywanie akt do archiwów,

            9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy zgodnie z      obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

Rozdział III
Organizacja urzędu

 

§ 7. 1 W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

            - Referat Organizacyjno - Administracyjny,

            - Referat Budżetu i Finansów,

            - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska,

            - Referat Oświaty,

            - Urzędu Stanu Cywilnego,

            - Radca Prawny,

            - Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych i podległy mu pion ochrony informacji niejawnych.

 

§ 8. 1. Referaty dzielą się  na stanowiska pracy:

 2. W skład  Referatu Organizacyjno – Administracyjnego wchodzą:

            1) stanowisko ds. organizacyjno – gospodarczych i kadrowych

            2) stanowisko ds. obsługi Rady i Komisji oraz spraw Stanu Cywilnego

            3) stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony p.poż. oraz ewidencji ludności i dowodów             osobistych

            4) stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i ochrony zdrowia oraz kultury

            5) stanowisko ds. informatyki

3. W skład Referatu Budżetu i Finansów wchodzą:

            1) stanowisko – zastępca skarbnika

            2) stanowisko ds. płac

            3) stanowisko - księgowa Urzędu

            4) stanowisko - kasjer

            5) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

            6) stanowisko ds. księgowości podatkowej oraz windykacji podatków i opłat

4. W skład Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska wchodzą:

            1) kierownik referatu

            2) stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

            3) stanowisko ds. promocji i pozyskiwania funduszy unijnych

            4) stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

            5) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

5. W skład Referatu Oświaty wchodzą:

            1) kierownik referatu

            2) stanowisko ds. finansów oświaty

            3) stanowisko ds. płac

            4) stanowisko ds. finansów przedszkoli

6. Urząd Stanu Cywilnego – USC

 

§ 9. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.

 

Rozdział IV
Zasady funkcjonowania urzędu

 

§ 10. Urząd działa według następujących zasad:

            1) praworządności,

            2) służebności wobec społeczności lokalnej,

            3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

            4) jednoosobowego kierownictwa,

            5) planowania pracy,

            6) kontroli zarządczej,

            7)  podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne Referaty oraz wzajemnego       współdziałania.

 

§ 11. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają w sposób zgodny z prawem
i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

§ 12. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie
i Państwu.

 

§ 13. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny,
z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 14. 1. Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy i Sekretarza, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

3. Kierownicy poszczególnych Referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań Referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.

4. Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

5. Zasady podpisywania pism przez Burmistrza i kierowników referatów określa załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 

§ 15. W Urzędzie zapewnia się funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

§ 16. 1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Referaty są zobowiązane do współdziałania między sobą w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Rozdział V

Zakres zadań burmistrza, zastępcy, sekretarza gminy i skarbnika gminy

§ 17. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

            1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

            2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,

            3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do      podejmowania tych czynności,

            4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

            5) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego    pracowników,

            6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

            7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności   dotyczących podziału zadań,

            8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

            9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

            10) upoważnienie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu          decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

            11) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od z-cy Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza oraz        pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji   administracyjnych,

12) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

            13) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynność           kancelaryjnych,

            14) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,

            15) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z        obronnością,

            16) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz        uchwały Rady

            17) wskazywanie osób odpowiedzialnych za udostępnienie oraz czas i miejsce udostępnienia        dokumentów wynikających z zakresu jawności działania organów Gminy.

 

§ 18. 1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

2. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania przypisane w zakresie czynności oraz inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza a w szczególności sprawuje nadzór nad:

            1) funkcjonowaniem sołectw,

            2) gospodarowaniem mieniem komunalnym,

            3) ochroną środowiska, czystością i porządkiem w Gminie,

            4) gospodarką wodną, rolnictwem i łowiectwem,

            5) koordynowaniem działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie.

 

§ 19. 1. Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

            1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu,

            2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,

            3) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy referacie organizacyjno -   administracyjnym

            4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem           kadr,

            5) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

            6) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał i zarządzeń,

            7) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

            8) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

            9) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

            10) sekretarz kieruje referatem Organizacyjno – Administracyjnym

11) monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

2. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków lub braku powołania na stanowisko sekretarza jego obowiązki pełni zastępca burmistrza.

§ 20.1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

            1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w  zakresie rachunkowości,

            2) opracowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy,

            3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

            4) opracowywanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Gminy,

            5) wykonywanie bieżącej analizy wykonania budżetu i informowanie Burmistrza  o sytuacji          finansowej Gminy,

            6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań   

            pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

            7) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podlegających,

            8)  przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz informowanie Burmistrza o jej naruszeniu           przez osoby zobowiązane do jej przestrzegania,

            9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń        lub upoważnień Burmistrza.

2. Skarbnik jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Budżetu i Finansów.

 

§ 21.1. Do zadań Zastępcy Skarbnika należy:

1) prowadzenie ewidencji księgowej rachunków,

2) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

2. Zastępowanie Skarbnika podczas jego nieobecności.

 

§ 22. Do zadań kierowników referatów należy:

            1) organizowanie pracy referatu, w tym wyznaczanie zadań podległym pracownikom i rozliczanie ich        wykonania,

            2) dbanie o dyscyplinę i porządek pracy,

            3) dbanie o należyte i terminowe załatwianie spraw w referacie,

            4) nadzór nad przestrzeganiem  przez pracowników instrukcji kancelaryjnej,

            5) nadzór nad należytym i terminowym przekazywaniem dokumentacji do archiwum zakładowego.

            6) opracowywanie zakresów czynności dla podległych sobie pracowników,

            7) wnioskowanie o ewentualne dokonanie zmian organizacyjnych wewnątrz referatu,

            8) wnioskowanie do Burmistrza o awansowanie i nagradzanie podległych pracowników,

 

Rozdział VI

Podział zadań pomiędzy referaty

 

§ 23. Do wspólnych zadań referatów należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:

            1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów   decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu          egzekucyjnym w administracji,

            2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi, jednostkom organizacyjnym i        pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,

            3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania           projektu budżetu Gminy,

            4) wykonywanie uchwalonego budżetu, składanie informacji i sprawozdań z przebiegu wykonania            zadań rzeczowych, składanie propozycji zmian w budżecie,

            5) przygotowywanie przy współudziale Skarbnika Gminy wniosków o dotacje i subwencje            przewidziane ustawami oraz ich rozliczanie, inicjowanie zadań inwestycyjnych, w tym:

                a) opracowywanie programów, koncepcji realizacyjnych i analiz ekonomicznych,

                b) zabezpieczenie środków na realizację zadań,

               c) przekazanie zadania do realizacji referatowi Gospodarki i Ochrony Środowiska,

            6) gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi budżetu Gminy, zgodnie z zasadą         gospodarności i racjonalności, w sposób zgodny z prawem, celowy i oszczędny,

            7) współdziałanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego

            pracowników,

            8) przechowywanie akt,

            9) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

            10) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów,

            11) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej

            12) usprawnienie własnej organizacji, metod i form pracy,

            13) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

 

 

§ 24. Do zadań  Referatu Organizacyjno - Administracyjnego należy w szczególności :

-  w zakresie obsługi  sekretariatu

zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno - techniczne a w szczególności:

               a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

               b) prowadzenie ewidencji korespondencji,

               c) prowadzenie rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,

               d) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań                
               organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza,

               e) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

               f) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

               g) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich       
               kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem, Skarbnikiem bądź kierowanie ich do           właściwych referatów.

-   w zakresie spraw organizacyjno-gospodarczych:

            1)  utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

            2)  prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynku Urzędu, pomieszczeń i             wyposażenia biurowego,

            3)  analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym         związanych,

            4)  zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

            5)  prowadzenie gospodarki materiałów biurowych i kancelaryjnych,

            6)  prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

            7)  prowadzenie księgi inwentarzowej,

            8)  zadania związane z ochroną przeciwpożarową,

-   w zakresie spraw osobowych pracowników Urzędu:

            1)  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

            2)  organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

            3)  przygotowywanie materiałów umożliwiających czynności z zakresu prawa pracy,

            4)  zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników             Urzędu,

            5)  przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

            6)  zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

            7)  przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

            8)  ewidencja czasu pracy pracowników,

            9)  kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,

            10)  prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników,

-    w zakresie  spraw bhp

            1)  okresowa analiza stanu bhp,

            2)  stwierdzanie zagrożeń zawodowych,

            3)  przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

            4)  zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,

            5)  przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,

            6)  rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,          chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

            7)  udział w dochodzeniach wypadkowych,

            8)  współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,

-   w zakresie obsługi administracyjnej organów Gminy i jej komisji:

            1)  przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących      projektów uchwał Rady i innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

            2)  przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,

            3)  przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz           poszczególnych radnych,

            4)  przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

            5)  podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zadań,         posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Burmistrza,

            6)  protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

            7)  prowadzenie rejestrów uchwał i zarządzeń organów Gminy oraz  innych postanowień Rady i jej          komisji,

            8)  prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

            9)  organizowanie szkoleń radnych i członków komisji rady,

            10)  prowadzenie archiwum zakładowego,

            11)  współdziałanie z jednostkami pomocniczymi (sołectwami), w szczególności:

               - prowadzenie ewidencji jednostek pomocniczych oraz pełnej dokumentacji w tym zakresie,

               - pomoc i współpraca w organizacji zebrań wiejskich zwoływanych z inicjatywy Burmistrza,

               - przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich.

- w zakresie rejestracji działalności gospodarczej:

            1)  prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej,

            2)  wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu do ewidencji,

            3)  wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu działalności gospodarczej,

            4)  zbiórek publicznych i zgromadzeń  - rozpatrywanie wniosków,

            5)  wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie             drogowym na terenie Gminy,

            6)  wydawanie  licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

            7)  ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,

-    w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych:

            1)  przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

            2)  współdziałanie z organami wojskowymi,

            3)  administracja rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,

            4)  orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,    prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,

            5)  tworzenie, planowanie i organizowanie współdziałania formacji obrony cywilnej w zakresie     prowadzenia akcji ratunkowych oraz nadzwyczajnych zagrożeń w czasie pokoju

            6)  przygotowywanie i zapewnienie działania systemu ostrzegania i alarmowania Gminy, w tym    zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń łączności i alarmowych,

            7)  opracowywanie rocznych planów działania obrony cywilnej,

            8)  nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

            9)  świadczeń na rzecz obrony,

            10)udzielanie pomocy i informacji organom wojskowym,

            11)zakwaterowanie sił zbrojnych,

   - w zakresie ochrony informacji niejawnych

            1) przygotowywanie, wysyłanie i odbieranie przesyłek z poczty specjalnej,

            2) przekazywanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom Urzędu,

            3) archiwizowanie dokumentów niejawnych,

            4) wykonywanie zadań Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

            5) współpraca z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie szkolenia, kontroli i          ochrony informacji niejawnych,

-    w zakresie spraw obywatelskich:

            1) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych a w szczególności:

               a) zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy i wydawanie decyzji w tych sprawach,

               b) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach wykonania                     obowiązku meldunkowego,

               c) prowadzenie gminnego zbioru meldunkowego

               d) występowanie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL

               e) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,

               f) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów, prowadzenie    ewidencji wydanych i utraconych dowodów oraz udostępnianie danych z tych zbiorów.

               g) bieżąca aktualizacja dokumentacji ewidencji ludności,

            2) prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie stałego rejestru wyborców

-  w zakresie ochrony przeciwpożarowej

            1)  prowadzenie wykazu jednostek OSP działających na terenie Gminy,

            2) zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym warunków do prawidłowego funkcjonowania,

            3) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem OSP, w tym:

               a) planowanie wydatków na utrzymanie OSP,

               b) prawidłowa gospodarka sprzętem OSP obejmująca – planowanie zaopatrzenia w niezbędny      sprzęt, konserwacja sprzęty, remonty obiektów OSP , ewidencja i sprawozdawczość,

            4) zapewnienie członkom OSP umundurowania, wypłat należnego ekwiwalentu za udział w akcjach          ratowniczych, szkoleniach, badaniach lekarskich,

            5) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem kierowców – konserwatorów wozów bojowych           OSP.

            6) rozliczanie paliwa do samochodów i motopomp,

-   w zakresie ochrony zdrowia :

            1)  tworzenie i utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,

            2)  wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,

            3)  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

            4)  obsługa komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,

            5)  zwalczanie chorób zakaźnych,

-   w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, wypoczynku i rekreacji:

            1)  prowadzenie spraw związanych z bibliotekami i jednostkami kultury m.in. spraw tworzenia,     łączenia, przekształcania i znoszenia, nadawania im statutów oraz zapewniania  właściwych           warunków działania,

            2)  nadzór nad zadaniami własnymi Gminy wykonywanymi przez  GOKiS i Bibliotekę,

- w zakresie dodatków mieszkaniowych i stypendiów uczniowskich 

            1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dodatki mieszkaniowe,

            2)  przyjmowanie  wniosków o stypendia uczniowskie,

            3) obsługa komisji ds. przydziały stypendiów.

- pozostałych

            1) rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

            2) rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO ich aktualizacja,

- w zakresie  informatyzacji urzędu:

            1) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe,

            2) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń           lub podejrzenia naruszenia,

            3) nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem zbiorów,

            4) zarządzanie hasłami użytkowników, systemami antywirusowymi,

            5) nadzór nad naprawą, konserwacją oraz likwidacją urządzeń na których zapisywane SA dane    osobowe,

            6) nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych ich przechowywaniem i archiwizacją,

            7) monitorowanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych,

            8) ochrona systemów i sieci informatycznych w których przetwarzane są informacje niejawne.

            9) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,

 

§ 25.  Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:

- w zakresie budżetu Gminy:

            1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu, wieloletniej prognozy          finansowej oraz prognozy kwoty długu,

            2) sporządzanie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu,

            3) powiadamianie jednostek podległych o wielkościach środków ujętych w projekcie budżetu oraz w         uchwale budżetowej,

            4) sporządzanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań      zleconych do realizacji Gminie odrębnymi ustawami oraz ich zmian w okresie realizacji budżetu;

            5) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy oraz proponowanie zmian w   budżecie w czasie jego wykonywania,

            6) opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów niosących skutki finansowe dla   budżetu Gminy,

            7) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla     Burmistrza, w szczególności przygotowywanie zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy na podstawie sprawozdań sporządzonych przez właściwe komórki organizacyjne i dysponentów      budżetu gminy,

            8) współdziałanie z poszczególnymi komisjami Rady w zakresie prac związanych z przygotowaniem         budżetu oraz jego realizacją,

-  w zakresie sprawozdawczości:

            1) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych na podstawie sprawozdań otrzymanych z    podległych jednostek w terminach wynikających z rozporządzeń i ustaw,

            2) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych na podstawie sprawozdań finansowych        otrzymanych z podległych jednostek w terminach wynikających z rozporządzeń i ustaw,

            3) sporządzanie bilansu budżetu, zbiorczego bilansu jednostek budżetowych i skonsolidowanego   bilansu Gminy,

            4) sporządzanie półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

            5) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej,

            6) przygotowanie informacji do opublikowania w biuletynie informacji publicznej.

- w zakresie rachunkowości:

            1) zorganizowanie systemu sporządzania i obiegu dokumentów księgowych,

            2) prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu Gminy oraz Urzędu Miejskiego  w zakresie         dochodów i wydatków, w tym księgowości podatkowej,

            3) prowadzenie ewidencji rozliczeń zaciągniętych przez Gminę kredytów pożyczek oraz udzielonych          poręczeń i gwarancji,

            4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy, zgodnie   dokumentów przyjętymi zasadami,

            5) kontrola dokumentów księgowych, umów i porozumień pod względem formalno-rachunkowym             oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa finansowego,

            6) naliczanie i fakturowanie podatku od towarów i usług VAT od sprzedaży towarów i usług,         w         tym dzierżawy mienia komunalnego oraz rozliczanie się z tego tytułu z Urzędem Skarbowym,

            7) prowadzenie kasy oraz rejestru druków ścisłego zarachowania,

            8) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, w tym ewidencji szczegółowej środków trwałych             wraz z naliczaniem umorzeń,

            9) przyjmowanie do ewidencji szczegółowej środków trwałych powstałych z rozliczenia inwestycji,

            10) przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej          rozliczenie.

- w zakresie podatków i opłat:

            1) przygotowywanie projektów aktów dotyczących podatków i opłat lokalnych,

            2) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

            3) przygotowywanie decyzji w sprawie zobowiązań podatkowych na podstawie deklaracji, informacji        podatkowych, ewidencje gruntów oraz innych dokumentów,

            4) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie zgodności danych zawartych w deklaracjach i      informacjach składanych organowi podatkowemu ze stanem rzeczywistym,

            5) rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w płatnościach należności na podstawie ustawy –      Ordynacja podatkowa,

            6) rozpatrywanie wniosków o zwrot opłaty skarbowej,

            7) windykacja należności podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy,

            8) przygotowywanie tytułów wykonawczych oraz wniosków do organów egzekucyjnych,

            9) współpraca z KRUS w zakresie zaopatrzenia emerytalno – rentowego rolników,

            10) rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego             wykorzystywanego do produkcji rolnej, przygotowywanie decyzji, dokonywanie zwrotu podatku, rozliczanie i sporządzanie sprawozdań,

            11) wydawanie zaświadczeń oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

- w zakresie płac:

            1) sporządzanie list wypłat: wynagrodzeń miesięcznych, nagród, premii, dodatkowego     wynagrodzenia rocznego oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracownikom             Urzędu,

            2) rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,

            3) naliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,

            4) naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy (deklaracje, dokumenty       rozliczeniowe, raporty miesięczne),

5) naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (zbiorcze deklaracje roczne, imienne informacje i rozliczenia),

            6) sporządzanie poleceń przelewów w zakresie naliczonych wynagrodzeń oraz sporządzanie         zestawień list płac do księgowania według obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

            7) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla celów emerytalnych, rentowych i             ustalenia kapitału początkowego pracownikom Urzędu,

            8) współpraca w zakresie sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wykonywania funduszu płac.

 

§ 26.  Do zadań Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska należy w szczególności :

- w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych

            1) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych realizowanych przez   Urząd i jednostki organizacyjne, a w szczególności przygotowywanie procedur oraz dokumentacji  przeprowadzonych zamówień,

            2) prowadzenie postępowań przetargowych na wszystkie zadania wynikające z planu budżetu,     podlegające procedurze przetargowej a dotyczące zadań urzędu i jednostek organizacyjnych,

            3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych

            4) opracowywanie analiz i sprawozdań

- w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji:

            1) przygotowywanie dokumentacji, prowadzenie i nadzór nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę,

            2) przygotowywanie i prowadzenie remontów placówek gminnych oraz ich rozliczanie,

- w zakresie funduszy europejskich:

            1) monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE,

            2) przygotowywanie wniosków i kompletowanie dokumentacji dla projektów ubiegających się o    dofinansowanie ze środków UE,

            3) nadzór nad wdrożeniem i monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych z funduszy       zewnętrznych

            4) rozliczanie zawartych umów i sporządzanie wniosków o płatność,

            5) przygotowywanie  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i jego analiza pod kontem możliwości    finansowych Gminy,

            6) tworzenie i aktualizacja programów i prognoz rozwoju Gminy,

            7) pozyskiwanie i zarządzanie informacją o zewnętrznych źródłach finansowania dla przedsięwzięć           realizowanych przez Gminę i jednostki organizacyjne, 

 - w zakresie gospodarki gruntami i wywłaszczenia nieruchomości:

            1)  gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi w tym          ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w        trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,

            2)  ustalenie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

            3)  organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego      nieruchomości stanowiących własność gminy,

            4) przeprowadzanie przetargów na wydzierżawienie  gminnych lokali użytkowych,

            5)  nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy,

            6)  komunalizacja gruntów,

            7)  prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

            8)  tworzenie zasobu gruntów i gospodarowaniem nim - zgodnie z zasadami określonymi w          przepisach obowiązującego prawa,

            9)  zagospodarowanie wspólnot gruntowych,

            10) prowadzenie spraw podziału nieruchomości, ustalanie granic nieruchomości powstałych w      wyniku rozgraniczeń, wznowień i podziału,

            11) wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,

            12) prowadzenie spraw scalania gruntów,

            13) wnioskowanie o zmiany w księgach wieczystych,

            14) prowadzenie spraw związanych z ujawnieniem własności Gminy w księgach wieczystych,

            15) przygotowywanie dokumentacji do aktów notarialnych,

            16) podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub         dzierżawy,

            17) prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych,

            18)przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

            19)prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych oraz wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu       gospodarstwa,

            20)przygotowywanie poświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i pracy w       gospodarstwie rolnym,

            21) szacowanie szkód w uprawach rolnych w wyniku klęsk żywiołowych,

            22) naliczanie opłat z tyt. Wieczystego użytkowania,

            23) przyjmowanie zakładowych budynków mieszkalnych,

            24) pracownicze ogrody działkowe,

- w zakresie zarządzanie drogami gminnymi i ulicami

            1)  przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących           zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,

            2)  projektowanie przebiegu dróg,

            3)  budowa, modernizacja i ochrona dróg,

            4)  zarządzanie drogami,

            5) określenie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele             komunikacyjne,

            6)  koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,

            7)  organizacja ruchu,

            8)  przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg,

            9)  prowadzenie ewidencji dróg,

            10) nazewnictwo ulic i placów

            11) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości,

- w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:

            1)  przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,

            2)  wyłączenia gruntów z produkcji,

            3)  rolnicze wykorzystanie gruntów,

            4)  przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,

            5)  nasiennictwo,

            6)  gospodarka wodna,

            7)  realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach i ustawy – prawo łowieckie

- w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

            1) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy w zakresie planowania     przestrzennego,

            2) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów           planistycznych,

            3) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych           planów zagospodarowania przestrzennego,

            4) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

            5) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

            6) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miast i Gminy i przygotowanie wyników tej   oceny,

            7) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu             zagospodarowania przestrzennego,

            8) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych        planów zagospodarowania przestrzennego,

            9) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

            10) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

            11) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy            administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i               zagospodarowania terenu,

            12) kształtowanie polityki przestrzennej na terenie Miasta i Gminy,

            13) wydawanie decyzji środowiskowych,

            14) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania

             przestrzennego,

            15) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

            16) wydawanie zaświadczeń o ujęciu nieruchomości w Gminnej Ewidencji Obiektów Zabytkowych,

            17) realizacja innych zadań nałożonych przez ustawy: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo budowlane, o ochronie zabytków i geologii,

- w zakresie ochrony środowiska :

            1) zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,

            2) ochrona zwierząt bezdomnych,

            3) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy agresywnej,

            4) ochrona i kształtowanie środowiska

            w tym:

               a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

               b) ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,

               c) ochrony środowiska przed odpadami,

               d) utrzymanie porządku i czystości,

               e) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

               f) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz kontrola częstotliwości ich opróżniania,

               g) sporządzanie gminnych programów gospodarki odpadami,

               h) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie            objętym właściwością Burmistrza,

            5) ochrona powietrza atmosferycznego,

            6) ochrona wód, rzek i jezior,

            7) cmentarzy i chowanie zmarłych,

            8) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,

 

-   w zakresie gospodarki komunalnej i lokalowej:

            1) nadzór nad administratorem zarządzającym gminnym zasobem lokalowym,

            2) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wieloletniego programu gospodarowania          mieszkaniowym zasobem Gminy i jego realizacja,

            3) egzekucja w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,

            4) przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie     potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

            5) obsługa techniczna komisji ds. przydziału mieszkań,

            6) tworzenie i utrzymanie terenów zielonych,

            7) nadzór nad POŚ „Mrówka” w zakresie realizacji zadań związanych z zaopatrzenia w wodę i      odprowadzanie             ścieków,

            8) analiza poprawności opracowania taryf na wodę i kanalizację, weryfikacja kosztów      przedsiębiorstwa pod względem celowości ich podnoszenia,

            9) prowadzenie spraw w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w           wodę i             odprowadzenia ścieków,

- w zakresie promocji Gminy i rozwoju lokalnego:

            1) kompletowanie i ewidencjonowanie archiwum filmowego i fotograficznego Gminy,

            2) aktualizacja strony internetowej Gminy,

            3) inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, przygotowywanie materiałów promocyjnych Gminy,

            4) organizowanie  współpracy z zagranicą oraz stowarzyszeniami do których Gmina przystąpiła,

            5) opracowywanie i wydawanie informatora „Trzciel Dzisiaj”,

            6) przygotowywanie projektu  planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i jego realizacja,

            7) realizowanie procedur udzielania dotacji w formie otwartych konkursów ofert organizacjom      pozarządowym,

            8) nadzór nad działalnością sołectw ,

            9) współpraca z klubami sportowymi w zakresie realizacji zdań Gminy

            10) nadzór nad handlem obwoźnym i obnośnym,

 

§ 27. Do zadań  Referatu Oświaty należy w szczególności:

            1)  zakładanie, przekształcanie i likwidowanie gminnych jednostek oświatowych,

            2)  utrzymywanie tych jednostek,

            3)  kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

            4)  zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

            5)  zapewnienie dzieciom  rocznego przygotowania przedszkolnego,

            6)  zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

            7)  obsługa ekonomiczno finansowa gminnych jednostek oświatowych i nadzór nad nimi w tym     zakresie,

            8)  przygotowanie procedury powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,

            9) przygotowanie oceny dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

            10)sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw,

 

§ 28. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy szczególności:

- w zakresie akt stanu cywilnego:

            1)  rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny           osób,

            2)  sporządzanie akt stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

            3)  sporządzanie i wydawanie odpisów akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

            4)  przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

            5)  przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń             zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

            6)  stwierdzanie legitymacji procesowej do wstąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

            7)  wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.

 

§ 29. Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu i Rady.

 

§ 30.  Do zadań Pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, obejmującego wyłącznie:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) imię ojca,
d) datę i miejsce urodzenia,
e) adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
f) określenie dokumentu kończącego procedurę, datę jego wydania oraz numer;
9) przekazywanie ABW do ewidencji wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 31. Załączniki Nr 1-3 do Regulaminu stanowią integralną jego część.

 

§ 32. 1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od  ogłoszenia.

2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Trzciel  wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Nr 48/2011 z 4 kwietnia 2011r z p. zmianami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

SCHEMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Zasady podpisywania pism

§ 1. Burmistrz podpisuje:

            1)  zarządzenia, regulamin i okólniki wewnętrzne,

            2)  pisma związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz,

            3)  pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,

            4)  odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników referatów i jednostek organizacyjnych,

            5)  decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważni           pracowników Urzędu,

            6)  pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby           uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

            7)  pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

            8)  pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,

            9)  odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

            10) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty radnych,

            11) inne pisma, jeśli podpisywanie ich Burmistrz zastrzegł dla siebie.

 

§ 2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i  Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza.

 

§ 3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.

 

§ 4. Kierownicy Referatów podpisują:

            1)  pisma związane z zakresem działania Referatu, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza,

            2)  decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwienia których zostali upoważnieni przez       Burmistrza,

            3)  pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej referatów.

 

§ 5. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Wykaz obowiązujących oznaczeń korespondencji

 

1.  Referat Organizacyjno Administracyjny:

            - w sprawach organizacyjnych - OR,

            - w sprawach obywatelskich - SO,

            - w sprawach ochrony p.poż - PPOŻ,

            - w sprawach obrony cywilnej - OC,

            - w sprawach obsługi rady – RM.

            - w sprawach działalności gospodarczej - DG

2.  Referat Budżetu i Finansów -FNB.

3.  Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska:

            - w sprawach prowadzonych przez kierownika - GI

            - w sprawach budownictwa i gosp. przestrzennej - GP,

            - w sprawach ochrony środowiska - OŚ,

            - w sprawach rozwoju lokalnego i promocji gminy - PG,

            - w sprawach gospodarki komunalnej i lokalnej - GKM.

4.  Referat Oświaty - OŚW.

5.  Urząd Stanu Cywilnego - USC.

6. Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych i pion ochrony informacji niejawnych – IN.

 

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2003-06-26 17:15:50
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2012-04-11 15:40:21 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zal1_RegOrg_SchemOrg 2011
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 121650