close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2005 rok:
Uchwała Nr XXIX/215/05 W sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Trzciel miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Uchwała Nr XXIX/215/05

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 7 grudnia 2005r.

 

 

 

 

W sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Trzciel miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U.z 2001r. Nr142, poz.1591, z 2002r. Nr23, poz.220, Nr62 poz.558, Nr113, poz. 984, Nr153, poz.1271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr116, poz. 1203, z 2005r. Nr172, poz. 1441)oraz art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr147, poz.1231, Nr167, poz.1372, Nr128, poz.1401, z 2003r. Nr80, poz.719, Nr122, poz.1143, z 2004r. Nr29 poz.257, Nr99, poz.1001, Nr152, poz.1597, Nr273, poz.2703, z 2005r. Nr23, poz.186, Nr132, poz.1110, Nr155, poz.1298, Nr179, poz.1485) uchwala się co następuje:

 

 

 

§1 Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Trzciel miejsca sprzedaży

 i podawania napojów alkoholowych.

 

1. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

w   miejscu sprzedaży, nie może być usytuowane w budynku, innym obiekcie budowlanym, a także w ogródku gastronomicznym bezpośrednio przylegającym do obiektu:

1) przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,

2) placówki opiekuńczo-wychowawczej, świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej, internatu, placówki kultury, biblioteki,

3)kultu religijnego.

 

§2  1. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w lokalach gastronomicznych posiadających salę konsumpcyjną, której wyposażenie umożliwia spożywanie tych napojów.

 

2. Sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach branży spożywczej wymaga wydzielenia odrębnego stoiska.

 

3. W sklepach wielobranżowych samoobsługowych, sprzedaż napojów alkoholowych wymaga zabezpieczenia uniemożliwiającego dostępu do stoiska z napojami alkoholowymi osobom nieletnim.

 

4. Sprzedaż i podawanie piwa przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona na zewnątrz lokali w tzw.,, ogródkach gastronomicznych ”zlokalizowanych przy tych lokalach, pod warunkiem, że:

1) przedsiębiorca posiada tytuł prawny do terenu ogródka,

2) teren ogródka jest ogrodzony elementami spełniającymi wymogi estetyki,

3) ogródek posiada dostęp do toalety.

5. W przypadku organizowania uroczystości lub imprez na świeżym powietrzu, miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych musi być wydzielone.

 

§3 Usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może wpływać

na  zakłócenie porządku publicznego oraz ciszy nocnej.

 

§4 Zobowiązuje się osoby i podmioty, którym udzielono zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do umieszczenia w widocznych miejscach informacji o zakazie sprzedaży

 i podawania alkoholu osobom nieletnim, będącym pod wpływem alkoholu oraz

o  szkodliwości i negatywnych skutkach jego spożywania.

 

§5 Traci moc uchwała Nr XV/139/00 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2000r.

 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 

§6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

 

§7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2006-05-31 13:10:30
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2006-05-31 13:10:30 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811