close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2004 rok:
Uchwała Nr XXI/166/2004 W sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzciel

Uchwała Nr  XXI/166/2004 

Rady Miejskiej  w Trzcielu

Z dnia 30 grudnia 2004 r

 

W sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzciel

 

                     Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r, Nr 142 poz.1591, z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806,z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)

u c h w a l a     się, co następuje:

 

§ 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Trzcielu.

 

§ 2. Konsultacja jest swobodną wymianą poglądów na ogólnie dostępnym zebraniu mieszkańców z Burmistrzem lub osobą przez niego upoważnioną w sprawach ich dotyczących. Podczas zebrania  konsultowane zagadnienie lub poszczególny jego element może być poddawany pod głosowanie

 

§ 3. Konsultacje , w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

      1/ ogólnogminny,

      2/ lokalny – dotyczący mieszkańców określonego terenu (sołectwa)

 

§ 4. 1. Przeprowadzenie konsultacji gdy wymóg  konsultacji wynika z przepisów ustawy – zarządza Burmistrz,

2. O przeprowadzeniu konsultacji poza przypadkami określonymi ustawami  - może postanowić Rada  albo Burmistrz.

3. Zarządzenie o konsultacji podaje się do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie, którego mieszkańców konsultacja dotyczy, w terminie  co najmniej 7 dni przed terminem przeprowadzenia konsultacji.

 

§ 5. Zarządzenie o którym mowa w § 4 okresla:

 1/ przedmiot konsultacji

 2/ obszar na którym będą przeprowadzane konsultacje

 3/ miejsce i termin przeprowadzenia konsultacji,

 

§ 6. 1. Zebranie konsultacyjne prowadzi Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba

2. Uczestnicy zebrania potwierdzają swój udział na liście obecności. Lista obecności określa: imię i nazwisko adres stałego miejsca zamieszkania  oraz podpis,

3. Zebranie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę przybyłych na zebranie mieszkańców.

4. Z zebrania sporządza się protokół, który podpisuję prowadzący zebranie konsultacyjne oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności.

5. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1/ miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia zebrania,

2/ imię i nazwisko prowadzacego zebranie,

3/ przedmiot konsultacji,

4/ przebieg zebrania, a w szczególności nazwisko i imię zabierających głos, treść wystąpień, tekst zgłoszonych oraz uchwalonych wniosków,

5/ wyniki głosowania nad poszczególnymi wnioskami,

6. Głosowanie nad wnioskiem jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki lub przez podpisanie  się na liście pod wnioskiem z imienia i nazwiska opwoiadając się na "tak" lub "nie".

7. protokół z przeprowadzonej konsultacji  wraz z listą obecności burmistrz przekazuje wraz z własnym stanowiskiem i ewentualnymi projektami  uchwał  radzie  na najbliższej sesji następującej po jej przeprowadzeniu i ogłasza go w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi  Trzciela.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                  

                                                          Adam  Piątkowski

 

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2005-03-25 12:20:48
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2005-03-25 12:20:48 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811