close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2013 rok:
Uchwała Nr XXXVI/258/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok
poka wszystkie dokumenty

Uchwała Nr XXXVI/258/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9  lit. „d”, „i” i pkt.10 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 r.), art.211, art.212, art.214 pkt.1 i 2, art.215, art. 217 ust.1, art. 222 ust. 1  i ust. 2  pkt. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1  i ust. 2  pkt.1, art.242, art.243, art. 258 ust. 1  pkt.1 i 3 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia, 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z dnia 5  sierpnia 2013 r.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 19.978.157 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 17.712.784 zł, w tym z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5  ust.1 pkt. 2  i 3  ustawy w kwocie 14.457 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.265.373 zł, w tym z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5  ust.1 pkt. 2  i 3  ustawy w kwocie 1.903.882 zł, jak w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 19.422.834,25 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w kwocie 16.879.220,25 zł, w tym na:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.584.447,25 zł, z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8.026.273,00 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 4.528.174,25 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 980.403 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.088.050 zł,

4) wypłatę z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę, przypadającą do spłaty w 2014 roku w kwocie 12.720 zł,

5) obsługę długu publicznego w kwocie 243.600 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 2.543.614 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.543.614 zł; w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 2.382.244 zł, jak w załączniku nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 555.322,75 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.507.155,45 zł z następujących tytułów:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000 zł,

2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.425.988 zł,

3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 81.167,45 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.062.478,20 zł na :

1) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.589.904,44 zł,

2) udzielenie pożyczki z budżetu gminy 66.000 zł,

3) na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.406.573,76 zł, w tym zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 313.978 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3  do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Plan dochodów budżetu obejmuje dochody w kwocie 2.444.405 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku nr 4.

2. Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki w kwocie 2.444.405 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku nr 4  do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.000.000 zł,

3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.425.988 zł.

§ 7. 1 Określa się kwotę 1.500.000 zł do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej kwoty 66.000 zł,

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zawiera załącznik nr 5  niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków budżetu określa:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 142.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 108.339 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 33.661 zł,

2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000 zł,

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 81.636,25 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych dochodów rachunku dochodów jednostki i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 6  do niniejszej uchwały

§ 12. Określa się w budżecie kwotę 164.474 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

4) dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych i odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących w ramach działu.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 100.000 zł

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do łącznej kwoty 66.000 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2014-01-03 15:07:23
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2014-01-03 15:07:23 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zalaczniki_uch258
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 121811