close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2013 rok:
Uchwała nr XXXVI/260/2013 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Uchwała  nr XXXVI/260/2013

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia  19 grudnia 2013 r.

W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U.z 2013.594 j.t. zm.Dz.U.2013.645 oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawy z dnia 26 października 1982r. Dz. U. z 2012r.j.t. poz.1356, oraz art. 10 ust. 2  i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U.2012.124 j.t.

 

                                       Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1. Przyjmuje się do realizacji gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  na 2014 r.

 

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

 

Wprowadzenie

 

Zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych, należy do zadań własnych Gminy.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

Wśród różnych problemów społecznych, te związane z alkoholem są jednymi    z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z ich rozmiarów, złożoności oraz kosztów społecznych i ekonomicznych. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Na szkody spowodowane używaniem alkoholu narażeni są także pozostali mieszkańcy Gminy. Każdy może stać się uczestnikiem wypadku samochodowego spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę lub ofiarą zakłócania ciszy nocnej przez pijanych i hałaśliwych sąsiadów. Podejmowane działania profilaktyczne kierowane są do wszystkich mieszkańców, również niepijących, zarówno do osób dorosłych, jak i nastolatków. Osiągnięcie zamierzeń będzie możliwe, gdy działania będą prowadzone systematycznie i planowo, przy wykorzystaniu różnych form oddziaływania. Jedynie wspólne działania przedstawicieli różnych podmiotów mogą zainicjować proces zmian służących zmniejszeniu lub wyeliminowaniu szkód spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. Współpraca daje szansę  na zwiększenie efektywności działań i na bardziej skuteczne rozwiązywanie problemów.

Kształtowaniu lokalnej polityki wobec alkoholu służy również ustanawianie przez Radę Miejską limitów punktów sprzedaży, które w Gminie Trzciel wynosi 35 dla punktów sprzedających alkohol przeznaczony do spożycia poza miejscem sprzedaży i 20 dla punktów, w których alkohol spożywa się na miejscu. Sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się na podstawie zezwolenia Burmistrza Trzciela, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcielu.

Rolę koordynatora Programu pełni Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Trzcielu. Poza inicjowaniem ujętych w nim działań, Komisja podejmuje czynności wobec osób nadużywających alkoholu, zmierzające do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Osobę, wobec której wpłynął wniosek, Komisja może skierować do punktu konsultacyjnego dla uzależnionych w Brójcach  lub w Trzcielu, na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz do sądu, wnioskując o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Programu są spójne z kierunkami działań przyjętymi w szczególności w następujących aktach prawnych i dokumentach:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015,

- Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016,

- Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

I. Zadania i formy realizacji

1.     Zwiększenie  dostępności   pomocy   terapeutycznej   i   rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

 

Dostępność terapii uzależnienia warunkuje skuteczność działań podejmowanych na rzecz osób z  problemem alkoholowym i narkomanii oraz współuzależnionych członków ich rodzin.

Oferta punktu konsultacyjnego winna mieć charakter interdyscyplinarny, a jego zadaniem jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich członków (dorosłych i dzieci).

Zadaniem punktu konsultacyjnego jest:

1)      motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia,

2)      udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu,

3)      rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia   i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

4)      inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

5)      posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny,

6)      współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie.

 

Problem alkoholowy oraz narkomania w podobnym stopniu dotyczy osoby uzależnionej jak i członków jego rodziny. Jednym z najważniejszych elementów pomocy rodzinie osoby uzależnionej jest ochrona przed przemocą w rodzinie. Osoby, które nadużywają alkoholu doprowadzają często do rozkładu pożycia rodzinnego. Demoralizują małoletnich, zakłócają spokój i porządek publiczny, wpływają na poziom życia rodziny, powodując jej ubożenie. Jednym z podstawowych zadań GKRPA jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Dzieci pochodzące z rodzin, w których nadużywa się alkoholu, żyją w silnym stresie, doświadczają poczucia niepewności i obaw o przetrwanie rodziny. Często są świadkami lub nawet ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej. Trwanie
w ciągłej niepewności, nieprzewidywalności wydarzeń wywołuje u dziecka poczucie braku stabilności i kontroli nad własnym życiem. Dzieci te bardzo często stanowią grupę podwyższonego ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Stąd bardzo ważną rolę może odegrać pomoc oferowana najmłodszym, jak:

1)      Utrzymanie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo  – wychowawczych,

2)      Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic,

3)      Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci pochodzących
z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii,

4)      Dofinansowanie obozów wypoczynkowych, na których są realizowane programy terapeutyczne.

 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

            Skuteczność działań profilaktycznych może być większa, gdy obejmie się nimi większą liczbę środowisk np. szkołę, rodzinę, społeczność lokalną, środowisko społeczno – kulturowe. Działania  obejmujące cały szereg programów profilaktycznych realizują Szkoły, Biblioteki, OPS, ŚDS, GOKiS, Punkty Konsultacyjne, Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Stowarzyszenia z terenu Gminy Trzciel . Niestety nie mamy wpływu na globalne przekazy kulturowe i medialne, ponieważ są podporządkowane realizacji innych celów niż cele polityki edukacyjnej. Możemy jednak wpływać na kształtowanie zachowań dzieci i młodzieży poprzez planowe przedsięwzięcia  z zakresu kultury i kultury fizycznej na szczeblu lokalnym. Równie ważnym obszarem oddziaływań profilaktycznych jest społeczność lokalna. Istotne jest to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu dzieci i młodzieży. W jaki sposób spożytkują swój wolny czas poza szkołą. Dlatego jednym z głównych priorytetów programu gminnego jest organizowanie czasu wolnego, propagowanie pozytywnych wzorców i zdrowego stylu życia. Równie ważnym elementem programu na rzecz zmniejszania zasięgu występowania problemów uzależnień jest edukacja publiczna społeczności lokalnych i działalność informacyjna. 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

 

Realizując poszczególne zadania gminnego programu, ich wykonanie możemy powierzyć organizacjom pozarządowym, pod warunkiem, że w statucie tej organizacji znajdują się zapisy określające jej zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień i patologii .Zasadniczym partnerem dla Gminy, spełniającym określone warunki są stowarzyszenia i kluby abstynenckie. Wspomaganie działalności służb i instytucji oznacza nawiązanie współpracy służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i uzależnień. Współpraca powinna polegać miedzy innymi na: rozpowszechnianiu materiałów z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień, wspólnym udziale w organizowanych szkoleniach, organizowaniu akcji i szkoleń. Ponadto, na wzajemnym promowaniu i popieraniu prowadzonych  działań, wymianie  informacji o problemie  uzależnienia i  skutecznych
metodach rozwiązywania.

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 

Zasady wydawania i cofania zezwoleń zawarto w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w Kpa, a także w uchwałach Rady      Miejskiej dotyczących ilości oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

1) Warunkiem otrzymania przez podmiot zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest:

a) spełnić warunki określone w art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu      alkoholizmowi,

b) zmieścić się w limicie punktów sprzedaży określonych w uchwale Rady Miejskiej,

c) spełnić warunki sprzedaży i zasady usytuowania punktów określone w uchwale Rady  Miejskiej,

d) wnieść opłatę do kasy gminnej w terminie i wysokości określonym ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2) Wygaśnięcie zezwolenia następuje zgodnie z art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3) Zezwolenie cofa się w przypadkach określonych w art. 18 ust. 10 oraz w przypadkach nie przestrzegania zasad określonych w uchwałach Rady Gminy. Decyzję o cofnięciu zezwolenia wydaje Burmistrz Trzciela. Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp.

4) Zezwolenia jednorazowe mogą być wydawane zgodnie z art. 181 ustawy, o której mowa wyżej. Obowiązek kontroli przestrzegania ustawy, uchwał „alkoholowych” i decyzji spoczywa na organach Gminy.

5) Ustala się następujące zasady przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży detalicznej
i punktów gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzciel:

a) kontrolę przeprowadzają członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  upoważnieni przez Burmistrza Trzciela, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

b) kontrole mogą być przeprowadzone na zlecenie Rady Miejskiej, Burmistrza, a także z własnej inicjatywy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, szczególnie w przypadkach zaistnienia sytuacji wskazującej na nieprzestrzeganie przepisów ustawy i uchwał Rady Miejskiej.

c) kontrola dotyczy przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, m. in.
– zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych,

– przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,

-sprzedaży napojów alkoholowych w odpowiednich opakowaniach i właściwie oznakowanych,

- uwidaczniania w miejscu sprzedaży informacji dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu i zakazu jego sprzedaży osobom do18 lat oraz nietrzeźwym,

-zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie szkół, zakładów pracy, w miejscach i czasie masowych zgromadzeń oraz innych wymienionych w art. 14 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

-prawdziwości oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu

d)  zleconą kontrolę przeprowadzają co najmniej dwie upoważnione osoby.

e) kontrolę doraźną – w przypadku naruszenia przepisów – może przeprowadzić jedna osoba, podając w protokole świadków zajścia.

f) do udziału w kontroli można zaprosić funkcjonariuszy policji.

g) kontrolujący zobowiązany jest przedstawić właścicielowi punktu sprzedaży napojów alkoholowych lub w przypadku jego nieobecności pracownikowi – uprawnionemu do sprzedaży, aktualne upoważnienie do prowadzenia kontroli ( do wglądu ) i protokół z przeprowadzonej kontroli ( do podpisu ).

h) protokół z przeprowadzonej kontroli przedstawia się Burmistrzowi Trzciela.

 

6. Wspieranie zatrudniania socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

W Centrum Integracji Społecznej, w przypadku powołania tejże jednostki przez Burmistrza odbywają się zajęcia reintegracyjne, w których mogą uczestniczyć min. bezdomni, uzależnieni od alkoholu, uzależnieni od narkotyków, chorzy psychicznie, bezrobotni zwalniani z zakładów karnych i uchodźcy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, działalność CIS finansowana jest ze środków przeznaczonych na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja tego zadania może się odbywać również przez wspieranie finansowe klubów integracji społecznej, jeśli takowe na terenie naszej gminy powstaną.

 

Tabelaryczny wykaz zadań, form i terminów realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na  2014 rok.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

 

I.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

 

 

1. Prowadzenie punktów   konsultacyjnych  dla  osób  uzależnionych  i  ich  rodzin,  oraz   ofiar przemocy  w  rodzinie,

-   punkt konsultacyjny w Trzcielu

-   punkt konsultacyjny w Brójcach

2.Współpraca  z  Oddziałem  Uzależnień  Szpitala  dla Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych w Międzyrzeczu  

-   finansowanie  opinii    lekarsko -  psychologicznych

3. Szkolenie  członków  komisji,  osób  pracujących    w  punkcie  konsultacyjnym,  świetlicy opiekuńczo –     wychowawczej,  pedagogów szkolnych,  pełnomocnika   Burmistrza ds. uzależnień

4.Dofinansowanie programów  rehabilitacji  dla osób  uzależnionych  po  zakończonych  programach psychoterapii  uzależnienia.

 

 

Przez cały rok

II.

Udzielanie rodzinom, w  których występują problemy alkoholowe i  narkomani  pomocy psychospołecznej  i prawnej, a  w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

 

                                                                                       

1. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Sądem, OPS, Zespołem Interdyscyplinarnym w tym:

- kierowanie do Sądu wniosków o leczenie odwykowe

- ponoszenie  opłat sądowych od skierowanych wniosków.  

2. Tworzenie  i   finansowanie   bieżącej  działalności  świetlicy   opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z    rodzin    z problemem uzależnień.

3.Dożywianie dzieci  uczęszczających  do świetlicy  opiekuńczo –wychowawczej.

4.Finansowanie  prowadzenia   zajęć i  programów  profilaktycznych  dla dzieci  z rodzin z problemem  uzależnień.

5. Podejmowanie działań o charakterzeedukacyjnym   przeznaczonych dla rodziców.

6. Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci  z  rodzin  z  problemem  alkoholizmu  i  narkomani.

7.Finansowanie zatrudnienia pracowników w Punktach Konsultacyjnych i świetlicy opiekuńczo-       wychowawczej .

8.Wspieranie  pracy  zespołu  interdyscyplinarnego    

-   finansowanie  szkoleń  i   kursów  dla   członków Zespołu

-  doskonalenie  metod   interwencji   w   sytuacji przemocy  w   rodzinie  w  ramach   procedury  „Niebieska Karta”

-   pomoc  prawna  dla  ofiar  przemocy  domowej

-   współfinansowanie   programów  profilaktyki  przemocy   w  rodzinie

9. Udział w   profilaktycznych  kampaniach   edukacyjnych  dotyczących  promocji zdrowia,  przeciwdziałaniu   uzależnieniom  i  przemocy.

10. Prowadzenie działań związanych z promocją   zdrowia psychicznego.

 

Przez cały rok

III.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej

 i edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych

 

1.Tworzenie warunków i dofinansowanie lub  finansowanie programów profilaktycznych,     realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy,   Instytucje  Kultury,  Stowarzyszenia  oraz  osoby fizyczne. Zadania te mają sprzyjać realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje powstrzymanie się od uzależnień:

a) organizacja wolnego czasu dzieciom i młodzieży 

 - wspieranie i realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych

- wspieranie działalności kulturalnej

- wspieranie działalności wychowawczej

  i edukacyjnej,

- organizacja ferii zimowych, Dnia Dziecka, obozów  letnich, sportowych,  edukacyjno - profilaktycznych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, świetlicach, itp 

b) udzielanie dotacji celowych na realizację zadań  wynikających z programu

2. 2.Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek  oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych  programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

a) Pomoc we wdrażaniu  programów:

 -„Nie pal przy mnie proszę”

 -„Znajdź prawdziwe rozwiązanie”

 -„Trzymaj Formę”

 -”Stop wagarom”

  -„Dzień Niepełnosprawności”

b)Pomoc w realizacji programów profilaktycznych w  Bibliotece Publicznej i jej filiach:

 -„Życie zależy od ciebie- stop uzależnieniom”

  - warsztaty  „Stop uzależnieniom”

c)wspieranie i finansowanie przedsięwzięć

   profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży typu spektakle teatralne, warsztaty itp.

3.Dofinansowanie działań w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i wiedzy o   samorządzie, około naukowych zajęć tematycznych   dla  dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów    programów profilaktycznych

4.Zakup materiałów informacyjnych o szkodliwości   i  negatywnych skutkach sięgania po środki    uzależniające oraz o postępowaniu z osobami      uzależnionymi i możliwości korzystania z pomocy, prenumerata specjalistycznych  czasopism,publikacji opracowań  ,zakup filmów profilaktycznych,itp.

5.Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą  

oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.

6.Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych   

 -do sprzedawców  napojów alkoholowych,

 - do nietrzeźwych kierowców.

7. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.

8. Zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja wśród określonych grup adresowych.

9.zakup pomocy i sprzętu niezbędnego do  prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo- wychowawczych i punktach konsultacyjnych

 

Przez cały rok i w miarę potrzeb

III.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej

 i edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych

 

1.Tworzenie  warunków  i dofinansowanie   lub  finansowanie  programów   profilaktycznych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy,      

   Instytucje Kultury,  Stowarzyszenia  oraz  osoby fizyczne. Zadania te mają sprzyjać realizacji potrzeb,  których zaspakajanie motywuje powstrzymanie się od uzależnień:

a) organizacja wolnego czasu dzieciom i młodzieży 

 -  wspieranie i realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych

-  wspieranie działalności kulturalnej

-  wspieranie działalności wychowawczej

   i edukacyjnej,

- organizacja ferii zimowych, Dnia Dziecka, obozów  letnich, sportowych,  edukacyjno - profilaktycznych, zajęć pozalekcyjnych w szkołach, świetlicach, itp 

b)udzielanie dotacji celowych na realizację zadań wynikających z programu

c)finansowanie letniego wypoczynku dzieci z    rodzin  z  z problemami  uzależnień.

    2.Prowadzenie  na  terenie  szkół  i  innych  placówek oświatowych  i  opiekuńczo - wychowawczych programów  profilaktycznych  dla dzieci i młodzieży.

a) Pomoc we wdrażaniu  programów:

 -„Nie pal przy mnie proszę”

 -„ Znajdź właściwe rozwiązanie”

 -„ Trzymaj Formę”

 -” Stop wagarom”

 -„Szkolny program profilaktyczny.”

 - „Przeciw agresji, przemocy i wulgaryzmom”

 - Pomoc w organizacji „Dnia Niepełnosprawności”

b) Pomoc w realizacji programów profilaktycznych w  Bibliotece Publicznej i jej filiach:

- warsztaty  „Podaruj sobie życie”, ”Chcę żyć”

- spotkania teatralne poświęcone uzależnieniom

c)Pomoc w realizacji programów profilaktycznych w Gminnym Ośrodku  Kultury  i  Sportu  w  Trzcielu

d)Wspieranie i  finansowanie  przedsięwzięć

   profilaktycznych skierowanych do dzieci i 

   młodzieży typu spektakle teatralne, warsztaty itp.

3. Dofinansowanie działań w zakresie organizacji  pozalekcyjnych zajęć sportowych i wiedzy  o samorządzie,około naukowych zajęć tematycznych    dla  dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów    programów profilaktycznych

4.Zakup materiałów informacyjnych o szkodliwości i  negatywnych skutkach sięgania po środki uzależniające oraz o postępowaniu z osobami  uzależnionymi i możliwości korzystania z pomocy,     prenumerata specjalistycznych  czasopism,publikacji opracowań  ,zakup filmów profilaktycznych,itp.

5.Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych   w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą   oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć 

 profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.

6.Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych   

 - do sprzedawców  napojów alkoholowych,

 - do nietrzeźwych kierowców.

7. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym   przeznaczonych dla rodziców.

8. Zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja wśród  określonych  grup  adresowych.

9.Zakup pomocy i sprzętu niezbędnego do 

   prowadzenia   zajęć  w  świetlicach  opiekuńczo- wychowawczych  i   punktach   konsultacyjnych

 

Przez cały rok i w miarę potrzeb

 

IV.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Wspieranie   lub  powierzanie  realizacji    zadań organizacjom   pozarządowym   prowadzącym działalność   pożytku   publicznego   w  zakresie przeciwdziałania   uzależnieniom  i  patologiom społecznym(Stowarzyszenia, Zespoły Parafialne itp)

-  udzielanie  dotacji  celowych  na  realizację  zadań wynikających  z  gminnego programu.

2.Wspomaganie działalności służb i instytucji, które aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemu uzależnień:

a) organizacja akcji i szkoleń dotyczących uzależnień,

b) promocja i wspieranie działań przeciw  uzależnień,

c) wymiana informacji i materiałów edukacyjnych,

3.Współdziałanie z grupą AA

-  nieodpłatne udostępnianie lokalu na spotkanie grup

3. Finansowanie działalności Gminnej Komisji  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika

- finansowanie delegacji członków GKRPA

-  ustala  się  wynagrodzenie  członków   GKRPA za udział     w  pracach  komisji  w  wysokości 10% minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę , ustalonego

   w   Rozporządzeniu  Rady  Ministrów  w  sprawie  wysokości minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę    obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku za dany rok. Przewodniczącemu  komisji  ustala  się wynagrodzenie   w wysokości  12 %  minimalnego    wynagrodzenia ,o którym  mowa wyżej.  Podstawą wypłaty  wynagrodzenia  będzie  uczestnictwo  posiedzeniu komisji na podstawie zawartej umowy zlecenia  oraz  potwierdzenia  na  liście  obecności. 

 

W miarę potrzeb,

pkt.  3 przez cały rok

V.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131  i art.15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 

 

1. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencji w  stosunku do podmiotów zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych.

-  kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych

2. Podejmowanie  interwencji  w  stosunku  do  osób  prawnych  i  fizycznych  łamiących  przepisy ustawy

   o   wychowaniu   w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz  ustawy  o  przeciwdziałaniu narkomanii.

 

 

W miarę   

 potrzeb

 

VI

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.

 

 

 

1.Podejmowanie działań prowadzących do udzielania pomocy społecznej  uzależnionym  i  ich  rodzinom,a  zwłaszcza  borykającym  się  z  ubóstwem i biedą.

 

 

2. Wspieranie programów zmierzających do integracji osób  uzależnionych  ze  środowiskiem   lokalnym.

 

3. Wspieranie działań  w  zakresie  organizacji  czasu    wolnego dzieciom i młodzieży.

 

 

 

W miarę

 potrzeb

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

 

§3. Przepisy uchwały stosuje się od 1 stycznia 2014 roku.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Pihan

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2013-12-20 11:32:45
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2014-01-03 15:19:19 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811