close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Miejski:
Zadania Gminy

 

Zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy:

·    ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

·    gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

·    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

·    lokalnego transportu zbiorowego,

·    ochrony zdrowia,

·    pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

·    gminnego budownictwa mieszkaniowego,

·    edukacji publicznej,

·    kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

·    kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

·    targowisk i hal targowych,

·    zieleni gminnej i zadrzewień,

·    cmentarzy gminnych,

·    porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,

·    utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

·    polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

·    wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

·    promocji miasta,

·    współpracy z organizacjami pozarządowymi,

·    współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Ponadto:

·    Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

·    Zadania z zakresu administracji rządowej miasto może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

·    Miasto może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

·    W celu wykonywania zadań miasto może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

·    Miasto może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne miasta, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

·    Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

·    Miasta, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

 

 


 
informacje udostępnił:Adam Hejduk
data udostępnienia: 2003-07-03 09:46:53
ostatnia modyfikacja: Adam Hejduk 2003-07-04 12:15:40 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121650