close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2012 rok:
Uchwała Nr XIV/109/2012 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2012 r
poka wszystkie dokumenty

Uchwała Nr XIV/109/2012
Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2012 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.211, art.212, art.214 ust.1, art.215, art. 217 ust.1 i 2 pkt 2 i 3, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt.1, art.242, art. 258 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia, 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 16.763.051zł, z tego : 

a) dochody bieżące w kwocie 16.514.872 zł, w tym z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 155.458 zł, 

b) dochody majątkowe w kwocie 248.179 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 17.196.875 zł. 

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w kwocie 15.575.433 zł, w tym na: 

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.214.276 zł, z tego: 

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.473.922 zł, 

b) na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 3.740.354 zł, 

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 902.300 zł, 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.022.028 zł, 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 145.829 zł, 

5) wypłatę z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę, przypadającą do spłaty w 2012 roku w kwocie 21.000 zł, 

6) obsługę długu publicznego w kwocie 270.000 zł. 

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 1.621.442 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.621.442 zł; w tym na programy finansowane zudziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 235.500 zł , jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 433.824 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 433.824 zł. 

§ 4. 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.650.000 zł z następujących tytułów: 

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.500.000 zł, 

2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 150.000 zł. 

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.216.176 zł na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. 

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Plan dochodów i wydatków budżetu obejmuje dochody w kwocie 2.533.293 zł i wydatki w kwocie 2.533.293 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000 zł, 

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek w kwocie 2.000.000 zł , 

§ 7. Określa się kwotę 2.000.000 zł do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zawiera załącznik nr 5 niniejszej uchwały. 

§ 9. Plan dochodów i wydatków budżetu określa: 

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwocie 89.900 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 30.100 zł, 

2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.500 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 45.500 zł. 

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000 zł, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 50.000,00 zł. 

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 46.773 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.227 zł. 

§ 12. Określa się w budżecie kwotę 162.312 zł, na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 6. 

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Józef Pihan

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2012-01-27 14:10:28
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2012-01-27 14:20:11 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zal5_uch109
 zal4_uch109
 zal3_uch109
 zal2_uch109
 zal1_uch109
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 121835