close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2011 rok:
Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2011 r.
poka wszystkie dokumenty

Uchwała Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.211, art.212, art.214 ust.1, art.215, art. 217 ust.1 i ust.2 pkt.2, 3 i 6, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt.1, art.242 ust.1, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 - uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 16.915.860 zł, z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 16.316.299 zł, w tym z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 46.524 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 599.561zł, w tym z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 368.649 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 18.827.488 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w kwocie 15.812.338 zł, w tym na:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.297.390 zł, z tego:

 1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.482.818 zł,

 2. na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 3.814.572 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.065.855 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.090.161 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 41.732 zł,

5) wypłatę z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę, przypadającą do spłaty w 2011 roku w kwocie 27.200 zł,

6) obsługę długu publicznego w kwocie 290.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.015.150 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.015.150 zł; w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 1.237.764 zł.

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.911.628 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. kredytów i pożyczek,

 2. wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.


§ 4. 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.603.758 zł z następujących tytułów:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 503.156 zł,

2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.890.000 zł,

 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

gminy wynikająca z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.210.602 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.692.130 zł , w tym na:

1) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 368.649 zł,

2) spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwocie 1.323.481 zł.

 1. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 2. Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych gminy.

§ 5. Plan dochodów i wydatków budżetu obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200.000 zł,

 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,

 3. na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 503.156 zł.

§ 7. Określa się kwotę 3.000.000 zł do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zawiera załącznik nr 5 niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków budżetu określa:

 1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwocie 94.150 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 25.850 zł,

 2. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.400 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 45.400zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200.000 zł,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 48.750 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.250 zł.

§ 12. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 6.

§ 13. Określa się w budżecie kwotę 144.067 zł, na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2011-02-11 13:01:11
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2011-02-11 13:01:11 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zal7_uch19
 zal6_uch19
 zal5_uch19
 zal4_uch19
 zal3_uch19
 zal2_uch19
 zal1_uch19
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 121833