close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2011 rok:
Uchwała nr IV/18/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022.
poka wszystkie dokumenty

Uchwała nr IV/18/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 27 stycznia 2011 roku


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022.

Na postawie art.18 ust. 2 i pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1 pkt. 1 i 2, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:


§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022, obejmującą:

  1. dochody i wydatki bieżące budżetu, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,

przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,

  1. przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu ,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2022 została zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją przedsięwzięć do kwoty określonej w załączniku nr 3 niniejszej uchwały,

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2011-02-11 12:46:59
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2011-02-11 12:46:59 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zal3_uch18
 zal2_uch18
 zal1_uch18
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 121833