close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
Ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2010 rok:
UchwałaNR III/11/10 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku

UchwałaNR III/11/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 maca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 146 z późn. zm.), Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.

§ 2
Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) programie - należy przez to rozumieć program współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku,
3) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 3
Program określa cele, formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, priorytety zadań zlecanych tym organizacjom w 2011 roku, sposób realizacji i oceny realizacji programu, wysokość środków na realizację programu, informacje o konsultacjach i sposobie tworzenia programu oraz tryb i zasady działania komisji konkursowych.

§ 4
Celem głównym niniejszego programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań włączających organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej oraz stworzenie korzystnych warunków współpracy z Gminą Trzciel, jak również efektywne wykorzystanie istniejącej społecznej aktywności oraz pobudzenie nowych inicjatyw i aktywności społecznej w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Trzciel.

§ 5
Cele szczegółowe programu to:
1) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
3) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Trzciel,
4) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
6) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
7) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych.

§ 6
Współpraca Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:
1) Zasada pomocniczości – powierzenie podmiotom programu tych zadań, które mogą być zrealizowane efektywniej niż poprzez instytucje Gminy,
2) Zasada suwerenności – zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy podmiotów programu,
3) Zasada partnerstwa – współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału,
4) Zasada efektywności – dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych przy danych środkach i możliwościach,
5) Zasada uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy,
6) Zasada jawności - stosowanie jawnych kryteriów finansowych i pozafinansowych.

§ 7
Przedmiotem współpracy Gminy Trzciel z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1) realizacja zadań określonych w obowiązujących ustawach,
2) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
3) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania.

§ 8
1. Współpraca Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi będzie odbywała się w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie (tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu),
6) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).
2. Zlecanie przez Gminę realizacji zadań publicznych będzie następowało w formie powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 9
Do priorytetowych obszarów współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi należą zadania:
1) ochrony i promocji zdrowia;
2) wypoczynku dzieci i młodzieży;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
5) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

§ 10
1. Niniejszy Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Szczegółowy termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Trzciela w 2011 roku.

§ 11
1. Sposób realizacji Programu będzie polegał na zlecaniu zadań wymienionych w § 9 organizacjom pozarządowym w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz.
3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzciel.pl, na stronie internetowej Gminy Trzciel www.trzciel.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
4. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia wymienionego w ust. 3.
5. Konkurs ofert przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza.
6. Decyzję o wyborze organizacji pozarządowej, która uzyska dotację i o wysokości dotacji, na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert i opinii komisji konkursowej, podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.
7. Decyzję o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych referatów Urzędu lub gminnych jednostek organizacyjnych podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.
8. Uruchomienie środków na realizację zadania Gminy następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a organizacja pozarządową, której oferta została wybrana.
9. W trakcie realizacji zadania, Burmistrz ma prawo żądania informacji, wglądu do dokumentacji zadania oraz sporządzania odpisów dokumentów.
10. Po zakończeniu realizacji zadania, organizacja pozarządowa składa merytoryczno - finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

§ 12
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2011 roku wynosi 122 000 zł.

§ 13
1. Sprawozdanie wraz z oceną realizacji Programu na rok 2011 Burmistrz Trzciela złoży Radzie Miejskiej w Trzcielu w terminie do dnia 30 kwietnia 2012r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzciel.pl oraz na stronie internetowej Gminy Trzciel www.trzciel.pl.
3. Kryteria oceny realizacji Programu:
1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
2) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
3) liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,
5) łączna wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
6) systemowe rozwiązania ważne dla funkcjonowania Gminy.

§ 14
Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań:
1) do 15 września 2010 roku zostały złożone przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu propozycje najistotniejszych zadań publicznych, które zostaną przez Gminę zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w 2011 roku,
2) do 25 września 2010 roku opracowano projekt Programu z uwzględnieniem informacji od komórek organizacyjnych Urzędu;
3) do 5 października 2010 roku przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu Programu w formie wyrażania pisemnych opinii,
4) na tablicach informacyjnych w Gminie zamieszczono ogłoszenia o konsultacjach projektu Programu z informacją gdzie znajduje się projekt do wglądu oraz na stronie internetowej Urzędu wraz z załączonym projektem, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag i propozycji drogą pisemną na wskazany adres;
5) do projektu Programu nie wniesiono żadnych uwag i propozycji;
6) z przebiegu konsultacji sporządzono protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie i wyrażonych opiniach, przewodniczącym spotkania i wynikach konsultacji;
7) do 10 października 2010 roku pracownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi przedkłada Burmistrzowi projekt rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
8) do 30 października 2010 roku nastąpi uchwalenie przez Radę Miejską w Trzcielu rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 15
1. Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert złożone są z:
-przedstawiciela Komisji Rady Miejskiej,
-przedstawiciela referatu Urzędu bądź jednostki organizacyjnej gminy,
-przedstawiciela organizacji pozarządowej.
2. W skład komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
3. Skład imienny komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Burmistrz w drodze zarządzenia. Wybranymi członkami komisji nie mogą być osoby związane z organizacją pozarządową uczestniczącą w otwartym konkursie.
4. Komisja konkursowa dokonuje analizy formalnej złożonych ofert. Oferty nie spełniające warunków zostają odrzucone. Komisja niezwłocznie zawiadamia oferentów o odrzuceniu ich ofert na piśmie.
5. Oferty spełniające wymogi formalne komisja konkursowa analizuje pod względem merytorycznym i wybiera najkorzystniejszą ofertę.
6. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę:
1) zgodność projektu z zadaniami określonymi w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
2) możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową,
3) wartości merytoryczne projektu, w tym proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
4) koszt realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość udziału środków własnych oraz wysokość dotacji,
5) solidność wywiązania się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat,
6) dotychczasową współpracę organizacji pozarządowych z gminą.
7. Przepisy z ust. 4÷6 mają zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu została zgłoszona jedna oferta.
8. Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających warunki formalne oraz ofert odrzuconych,
3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji,
4) ewentualne uwagi o odczytaniu protokołu,
5) podpisy członków komisji konkursowej.
9. Wyniki konkursu komisja przedkłada Burmistrzowi celem zatwierdzenia.

§ 16
1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok mogą być składane Burmistrzowi Trzciela.
2. Uwagi, wnioski i propozycje, o których mowa w ust. 1, związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadaniami publicznymi, będą wykorzystywane do usprawnienia współpracy.

§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 18
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Józef Pihan do-prawej

 
informacje udostępnił:Marcin Cichowski
data udostępnienia: 2011-01-05 11:53:37
ostatnia modyfikacja: Marcin Cichowski 2011-01-05 11:53:37 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 121811